Detail kurzu

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. • aktuálně v současných podmínkách

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zkušený lektor vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Obsah kurzu

Program semináře:

 • Platná legislativa v r. 2023 • postupný vývoj procesu promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně v závislosti na datu vydání platebního výměru • nové pokyny GFŘ.
 • Zrušení Regionálních Rad - dopad na proces prováděných kontrol u příjemců dotací poskytnutých RR
 • Rekapitulace četnosti prováděných kontrol transferů finančními úřady • nejčastěji zjištěná pochybění • počet vydaných platebních výměrů a celková výše doměrků • zveřejněná typologie zjištěných trestních činů
 • Změna zákona č. 218/2000 Sb. v oblasti dotací čerpaných ze SR
 • Vliv daňového balíčku – provozní x investiční dotace
 • Úloha vnitřního kontrolního systému u příjemce dotací – nejen před podáním žádosti
 • Jaké podmínky poskytovatele dotací ze státního rozpočtu musí plnit p.o. a ÚSC v pozici příjemce transferu • dotační terminologie • rozpočty dotací a jejich soulad s účetními předpisy
 • Povinností poskytovatelů příspěvků z rozpočtu obcí a krajů, jejich oprávnění při ověřování plnění stanoveného účelu příjemci
 • Legislativa týkající se kontrol čerpání transferů a odpovědností poskytovatelů dotací
 • Kontroly dotací prováděné poskytovatelem x kontroly prováděné správcem daně
 • Změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování, příklady • Odpovědi MFČR na dotazy týkající se účtování transferů • vratek dotací • odvodů za porušení rozpočtové kázně a vyměřených penále
 • Nově pokyn GFŘ D-53 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
 • Podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně – Pokyny GFŘ • nově GFŘ D-43 a D – 46
 • Příjemce dotace a DPH
 • Průběžné čerpání dotací, jejich účtování • dotace provozní a dotace na pořízení majetku • změny podmínek v průběhu dotace
 • Dotace a způsob prokazování oprávněných nákladů • podmínky poskytovatele
 • Účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací • časové rozlišení • dohadné položky
 • Pojmy účetní doklady • podmínky průkaznosti účetnictví • oddělené vedení účetnictví dotačních projektů • úhrady dodavatelům
 • Účtování transferů na pořízení DM • zařazování majetku do užívání a informace o výše transferu • časové rozlišování transferu • transferový podíl a jeho výpočet • změny TP v průběhu evidence majetku
 • Výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku
 • Jak správně inventurovat zůstatek účtu 403 – dotace na pořízení dlouhodobého majetku
 • Podmínky výběru dodavatele • zákon o veřejných zakázkách • nabídkové řízení • dokumentace průběhu výběrového řízení • kontrola shody obsahu nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem
 • Udržitelnost projektu • kontroly oprávněnosti čerpání dotací • zákon o kontrole • porušení rozpočtové kázně a její důsledky • odvody dotací • sankce • možnosti prominutí odvodů i sankcí • příklady procesu kontrol dotačních projektů • judikáty týkající se sporných výsledků kontrol správcem daně
 • Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: účetní územně samosprávních celků a příspěvkových organizací zabývající se a zpracovávající agendu ohledně dotací
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Hodnocení
Organizátor