Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb na internetových stránkach spoločnosti Education, s.r.o.:

ďalej sa bude uvádzať len „stránky Education“.

Education, s.r.o., so sídlom Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava, IČO: 35 741 058, DIČ: 2020219718, IČ DPH: SK2020219718, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 16775/B, (ďalej len „poskytovateľ“)

vydáva s účinnosťou od 01. 03. 2007 nasledovné obchodné podmienky:

I. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní služieb na stránkach Education, uzavretých medzi poskytovateľom a používateľom, ktorých predmetom je používanie služieb na stránkach Education. V prípade, že používateľ služieb nesúhlasí s ich dodržiavaním, nemôže služby na stránkach Education používať.

V prípade, že poskytovateľ a používateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred znením obchodných podmienok.

II. Používanie bezplatných služieb

Všetky služby, ktoré sú voľne prístupné, prípadne prístupné po registrácii a následnom prihlásení používateľa, sú bezplatné. Nie je garantované, že všetky informácie, ktoré vyplní používateľ, sa budú zobrazovať návštevníkom stránok Education, zobrazujú sa len informácie uvedené v cenníku v časti „Bezplatné služby“.

Spoločnosť Education, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť bezplatné služby na platené. Realizácia takejto zmeny bude znemožnením prístupu k takýmto službám pre používateľov, prípadne nezobrazovanie informácií pre návštevníkov stránok Education.

III. Práva a povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ je povinný po obdržaní registračného formulára vyplneného používateľom zaslať do 10 pracovných dní zaregistrovanému používateľovi na jeho vlastnú e-mailovú adresu jeho prihlasovacie meno a heslo.

Poskytovateľ je oprávnený:

a) opravovať gramatické chyby alebo nepresnosti v zadaných údajoch (napr. zmena kategórie, zmena názvu aktivity…) s cieľom dodržať zásady jazykovej kultúry, gramatických a pravopisných pravidiel slovenského jazyka a správnosť vybraných položiek aktivity. Tieto chyby je poskytovateľ oprávnený opraviť bez upozornenia používateľa. Poskytovateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené vykonaním takejto opravy v zadanom texte alebo za škody, o ktorých je tvrdené, že boli týmto spôsobené.

b) zasielať používateľovi prostredníctvom Spravodaja elektronickou poštou na e-mailovú adresu, ktorú používateľ služieb zadal pri registrácii, informácie a novinky na stránkach Education a reklamný text. Užívateľ dáva poskytovateľovi služieb vopred svoj súhlas k pravidelnému zasielaniu Spravodaja (maximálne 1 x týždenne), čím nedochádza k porušeniu príslušných ustanovení zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame.

c) šíriť zadané údaje v tlačenej alebo elektronickej podobe. Ide o tieto údaje: názov a sídlo používateľa (zadávateľa) služieb, telefonický kontakt, názov, miesto a termín konania zadanej aktivity. Poskytovateľ je oprávnený ako šíriteľ reklamy šíriť (prezentovať) tieto údaje bez ďalšieho upozornenia používateľa. Užívateľ týmto dáva svoj súhlas k tomu, aby boli tieto údaje poskytovateľom šírené tak v elektronickej podobe, ako i v tlačenej podobe v partnerských médiách. Informácie o tom, kde sú údaje zverejnené, sa používateľ služieb dozvie priamo zo stránok Education alebo v Spravodajovi.

d) pozastaviť alebo zablokovať prístup používateľovi služieb v prípade porušenia podmienok používania.

e) šíriť údaje zadané používateľom a uskutočňovať tak reklamnú činnosť, a to na základe živnostenského oprávnenia v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

f) pozastaviť zverejnenie alebo úplne odstrániť informácie o kurzoch, školeniach, konferenciách, vzdelávaní, ktoré neboli viac ako rok používateľom aktualizované.

Vzhľad stránok Education a jeho obsah, logo, ikony, výber a usporiadanie prvkov, ich organizácia, grafika, odkazy, konverzie a ďalšie záležitosti s nimi súvisiace, sú chránené autorským právom, zákonom o ochranných známkach a ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu v rámci klauzuly všetky práva vyhradené. Užívateľ služieb nezískava k prvkom prezretým prostredníctvom stránok Education žiadne práva. Žiaden z týchto prvkov nesmie byť použitý, kopírovaný, reprodukovaný, distribuovaný, nahrávaný, upravovaný alebo verejne vystavovaný v akejkoľvek podobe alebo prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov, predovšetkým vrátane zariadení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích alebo iných, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nefunkčnosťou stránok Education, alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať službu alebo kvôli neoprávnenému prístupu, a to i vtedy, pokiaľ bol poskytovateľ upozornený na možnosť vzniku týchto škôd.

IV. Práva a povinnosti používateľa

Užívateľ je povinný:

a) v registračnom formulári poskytnúť poskytovateľovi aktuálne a pravdivé údaje. Zároveň vyjadruje výslovne svoj súhlas s ich spracovaním a zverejnením.

b) vyplnením a potvrdením registračného formulára dať na vedomie svoj bezvýhradný súhlas so znením a s akceptáciou týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré je povinný počas celej doby používania služieb na stránkach Education dodržiavať.

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa služieb a ním poskytovaných služieb.

d) neposkytnúť svoje heslo tretím osobám a ani ho inak nezverejniť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikne porušením povinnosti používateľa uchovať svoje vlastné heslo v tajnosti.

e) nenarušiť operačný systém stránok Education,

f) dodržiavať morálne zásady, a teda nesmie umiestňovať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, obscénne, pornografické alebo hanlivé materiály. Poskytovateľ služieb si preto vyhradzuje právo na monitorovanie a cenzurovanie zadaných údajov.

g) v prípade záujmu o zverejnenie chráneného označenia resp. ochrannej známky predložiť oprávnenie o používaní chráneného označenia resp. ochrannej známky. Majiteľ ochrannej známky (zadávateľ) je oprávnený požadovať od poskytovateľa zverejnenie údaja, že ide o ochrannú známku, vrátane čísla zápisu ochrannej známky do registra. V takom prípade je zadávateľ povinný spolu s objednávkou zaslať poskytovateľovi služieb i kópiu osvedčenia o zápise ochrannej známky do registra, prípadne výpis z registra.

h) skontrolovať reklamné označenia, ktoré zadá poskytovateľovi služieb ako šíriteľovi jeho reklamy na zverejnenie, či nie sú zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné služby, ktorá je ako ochranná známka zapísaná do registra. Trestnoprávnu zodpovednosť za porušovanie práv k ochrannej známke ako i zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená zásahom do práv ochrannej známky, znáša výlučne používateľ.

VI. Poskytované služby a cena

Poskytovateľ poskytuje používateľom objednané služby za podmienok a za ceny uvedené v jeho aktuálnej ponuke. Aktuálnu ponuku služieb poskytovateľa ako i cenník obdrží používateľ na základe vyžiadania mailom.

VII. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči používateľovi dňom jeho registrácie u poskytovateľa na stránkach Education. Na akékoľvek zmeny bude používateľ poskytovateľom služieb upozornený. Vzor objednávky (návrhu na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb) je zverejnený na stránke poskytovateľa služieb spolu s týmito obchodnými podmienkami. Užívateľ vyhlasuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje svoj registračný formulár s cieľom využívať služby poskytovateľa na stránkach Education.