Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmienky spoločnosti Education, s. r. o.: pre portál www.nakurzy.cz a portal kurzy.edumenu.cz

Spoločnosť Education, s. r. o. so sídlom: Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava IČO: 35 741 058, zápis: OR MS BA III, oddiel Sro, vložka č. 16775/B, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.nakurzy.cz a kurzy.edumenu.cz, vydáva tieto Všeobecné podmienky pre portál www.nakurzy.cz a portál kurzy.edumenu.cz.

Spoločnosť Education, s. r. o. ako Sprostredkovateľ prevádzkuje Stránku www.nakurzy.cz a kurzy.edumenu.cz a umožňuje Organizátorovi, aby uzatváral zmluvy o poskytnutí Kurzu prostredníctvom Stránky s Objednávateľom. Sprostredkovateľ má s konkrétnym Organizátorom uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí Kurzu prostredníctvom Stránky. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Kurzu sa realizujú medzi Objednávateľom a Organizátorom v určitých prípadoch aj prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Organizátorom na to oprávnený.

Článok I

Vymedzenie základných pojmov

Pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom majú nasledovný význam v ďalej uvedených definíciách:

 1. Sprostredkovateľ je spoločnosť Education, s. r. o., so sídlom: Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava IČO: 35 741 058, zápis: OR MS BA III, oddiel Sro, vložka č. 16775/B. Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj Kurzov zo strany Organizátora Objednávateľovi na Stránke;
 2. Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa www.nakurzy.cz a/alebo kurzy.edumenu.cz;
 3. Organizátor je fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka konkrétne Kurzy na Stránke;
 4. Objednávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objednáva Kurz na Stránke a uzatvára zmluvu o poskytnutí Kurzu s Organizátorom;
 5. Ponuka je ponuka predaja Kurzu uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Organizátora, popis a opis Kurzu, cenu Kurzu a podmienky Kurzu. Organizátor je oprávnený kedykoľvek ukončiť Ponuku, ako aj kedykoľvek zmeniť cenu Kurzu;
 6. Kurz je služba uvedená v Ponuke, t. j. plnenie poskytované Organizátorom tretím osobám ako súčasť jeho podnikateľskej činnosti, obvykle vzdelávací kurz, iná vzdelávacia činnosť, vrátane súvisiacich produktov;
 7. VP sú tieto Všeobecné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa, Objednávateľa a Organizátora pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.

Článok II

Prihlásenie sa na Kurz a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí Kurzu

 1. Organizátor zverejňuje na Stránke v určitých časových intervaloch (denných alebo iných intervaloch) svoje Ponuky na Kurzy, na ktoré sa Objednávateľ môže prihlásiť.

 2. Ponuka Kurzu je aktívna jej zverejnením na Stránke. Trvanie Ponuky, t. j. možnosti prihlásiť sa na Kurz, je stanovené Organizátorom a Organizátor sa nezaväzuje k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Aktívnosť Ponuky, t. j. vznik záväzku Organizátora vyplývajúceho z Kurzu môže byť limitovaná počtom Objednávateľov, ktorí sa na Kurz z tej ktorej Ponuky prihlásia. Za správnosť a úplnosť Ponuky je v plnom rozsahu zodpovedný Organizátor Kurzu.

 3. Zmluva o poskytnutí Kurzu je medzi Organizátorom a Objednávateľom uzatvorená momentom prihlásenia sa na Kurz zo strany Objednávateľa.

 4. Objednávateľ berie na vedomie, že zmluva o poskytnutí Kurzu je uzatvorená medzi Objednávateľom a Organizátorom a nie medzi Objednávateľom a Sprostredkovateľom. Sprostredkovateľ je výlučne sprostredkovateľ uzatvorenia zmluvy o poskytnutí Kurzu medzi Organizátorom a Objednávateľom.

 5. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Kurzu vydáva ako ich predajca Organizátor. Objednávateľ berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je len Sprostredkovateľom, nie je predajcom či poskytovateľom Plnenia alebo Kurzu.

 6. V prípade, ak sa na aktiváciu Ponuky vyžaduje prihlásenie na Kurz určitým počtom Objednávateľov, a tento počet sa počas doby trvania Ponuky nedosiahne, zmluva o poskytnutí Kurzu sa zruší. Uhradené ceny za Kurzy, pri ktorých nedošlo k aktivácii Ponuky, budú Objednávateľovi vrátené Organizátorom.

 7. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Objednávateľa.

 8. Právne následky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí Kurzu pominú v prípade, ak bude Sprostredkovateľovi doručený príkaz na začatie exekúcie voči Organizátorovi alebo príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky Organizátora voči Sprostredkovateľovi, pričom Sprostredkovateľ ešte neuhradil Organizátorovi cenu za Kurz alebo časť ceny za Kurz.

Článok III

Práva a povinnosti

 1. Ak Ponuka stanovuje potrebu dojednania termínu medzi Organizátorom a Objednávateľom na poskytnutie Plnenia (napríklad deň a hodinu Kurzu), bude Objednávateľa za týmto účelom kontaktovať Organizátor, a to po prihlásení sa na Kurz.

 2. Objednávateľ berie na vedomie, že texty, fotografie, grafické diela, počítačové programy a ďalšie prvky, ktoré sú súčasťou obsahu Stránky, môžu byť jednotlivo a/alebo ako celok chránené autorským právom (ďalej spoločne len ako „autorské diela“). Databázy dostupné v rámci Stránky sú ďalej chránené zvláštnym právom zriaďovateľa databázy. Ak nie je s Organizátorom písomne dohodnuté inak, môže k oprávnenému použitiu autorských diel dôjsť len v rozsahu a spôsobmi stanovenými rozhodným právnym poriadkom. Najmä nie je Objednávateľovi dovolené použitie autorských diel vo forme ich rozmnožovania (kopírovania) za účelom dosiahnutia priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu a ďalej ich použitie vo forme rozširovania, požičiavania, vystavovania či zverejňovania diela verejnosti (vrátane zverejňovania verejnosti prostredníctvom internetu), či vo forme neoprávneného použitia databázy.

 3. Objednávateľ sa, bez ohľadu na iné ustanovenia VP, zaväzuje, že nebude používať Stránku pokiaľ má menej než 18 rokov. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude v hodnoteniach na Stránke a/alebo na sociálnych sieťach spravovaných so Stránkou hrubo a/alebo vulgárne urážať ostatné osoby, zmluvných partnerov, zamestnancov a/alebo zverejňovať iné príspevky, prípadne fotografie, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi.

Článok IV

Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Organizátora

 1. Organizátor ako dodávateľ Kurzu je zodpovedný:

  a. za kvalitu a rozsah Kurzu,

  b. za dodanie Kurzu,

  c. za naplnenie práv Objednávateľa z Kurzu,

  d. za pravdivosť a úplnosť Ponuky a

  e. za plnenie všetkých práv Objednávateľa vyplývajúcich Objednávateľovi z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti so zmluvou o poskytnutí Kurzu, ako aj v súvislosti s poskytovaním Plnenia.

 2. Sprostredkovateľ nezodpovedá za skutočnosti podľa bodu 1. tohto článku, čo Objednávateľ berie na vedomie. Objednávateľ berie na vedomie, že Sprostredkovateľ nezodpovedá najmä, nie však výlučne, za činnosť Organizátora, nenesie zodpovednosť za konanie Kurzu, prípadne za jeho zmenu, zrušenie, za zmenu v organizácii Kurzu, ako ani za zmeny prijaté Organizátorom počas konania Kurzu.

 3. Sprostredkovateľ upozorňuje, že niektoré Plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe Kurzu, môžu byť nebezpečné a je plne na uvážení Objednávateľa, či o Plnenie prejaví záujem.

 4. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade, ak pri prihlásení sa na Kurz prostredníctvom Stránky využije možnosť „uložiť kartu“ nie je Sprostredkovateľ správcom dát/údajov o platobnej karte a tieto sú uložené a spracované v Stripe Inc., so sídlom: 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA. V prípade, ak Objednávateľ využije možnosť „uložiť kartu“ a následne dôjde k prípadnému zneužitiu týchto dát/údajov, nenesie Sprostredkovateľ žiadnu zodpovednosť za zneužitie údajov o platobnej karte.

Článok V

Podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak nedôjde k automatickému potvrdeniu prihlásenia sa na Kurz najneskôr do 24 hodín od prihlásenia sa na Kurz na mailovú adresu Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený túto skutočnosť reklamovať u Sprostredkovateľa, a to buď e-mailom, alebo telefonicky na kontaktné údaje Sprostredkovateľa uvedené na Stránke, alebo písomne na adresu sídla Sprostredkovateľa.

 2. Ak Objednávateľ uplatní reklamáciu podľa bodu 1., Sprostredkovateľ alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba je povinný poučiť Objednávateľa o jeho právach; na základe rozhodnutia Objednávateľa, ktoré z týchto práv Objednávateľ uplatňuje, je Sprostredkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Objednávateľ (kupujúci - spotrebiteľ) nebol spokojný s vybavením reklamácie Sprostredkovateľom alebo keď sa Objednávateľ (kupujúci - spotrebiteľ) obrátil na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Sprostredkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Sprostredkovateľ porušil jeho práva, má Objednávateľ (kupujúci - spotrebiteľ) právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Sprostredkovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Objednávateľ (kupujúci - spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Objednávateľ (kupujúci - spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

 3. V prípade vád poskytnutej služby na základe zmluvy o poskytnutí Kurzu zo strany Organizátora, je potrebné, aby Objednávateľ tieto vady reklamoval priamo u Organizátora, ktorý Objednávateľovi poskytol službu.

Článok VI

Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí Kurzu

 1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od objednania Kurzu bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prihlásenia sa na Kurz v prípade, ak bod 2. tohto článku VP nestanovuje inak. Ak sa Objednávateľ prihlási na Kurz, na základe ktorého mu má byť poskytnuté Plnenie, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí Kurzu bez uvedenia dôvodu, ak bod 2. tohto článku VP nestanovuje inak, len do momentu začiatku Plnenia. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí Kurzu podľa tohto bodu VP je možné uplatniť písomne u Organizátora, s ktorým Objednávateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí Kurzu, pričom v odstúpení musí byť identifikovaná Ponuka a Kurz, od ktorého Objednávateľ odstupuje. V prípade oprávneného odstúpenia od zmluvy o poskytnutí Kurzu je cenu za Kurz povinný vrátiť Objednávateľovi Organizátor, s ktorým Objednávateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí Kurzu, a to na účet, ktorý Objednávateľ za týmto účelom oznámi Organizátorovi.

 2. V prípade, ak je predmetom zmluvy o poskytnutí Kurzu poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Organizátor zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, nie je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí Kurzu, a to v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.102/2014 Z.z. (zákon č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov).

 3. Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonané prihlásenie na Kurzy vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za Kurz ním uhradenú mu vráti buď Organizátor, pričom toto plnenie je povinný Objednávateľ od Organizátora prijať, alebo Sprostredkovateľ. Objednávateľ je oprávnený vrátenie ceny za Kurz vymáhať vždy len od Organizátora. Cena za Kurz bude Objednávateľovi vrátená do 14 dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky, a to na účet, ktorý Objednávateľ za týmto účelom oznámi Organizátorovi.

Článok VII

Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Objednávateľ poskytuje Sprostredkovateľovi ako prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Objednávateľa v rozsahu: e-mailovú adresu, meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, platobné údaje, údaje získané prostredníctvom cookies, údaje z Facebooku.

 2. Podrobný popis rozsahu spracúvaných osobných údajov, účelov spracúvania údajov, prístupu k údajom, bezpečnosti a práv Objednávateľa nájdete v časti Pravidlá ochrany osobných údajov.

 3. Objednávateľ berie na zreteľ, že Sprostredkovateľ osobné údaje Objednávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, poskytuje a sprístupňuje Organizátorom, na ktorých Kurz sa Objednávateľ prihlási, a to za účelom poskytnutia Plnenia.

Článok VIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje VP na Stránke.

 2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Objednávateľom vo VP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 3. Tieto VP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.10.2021.