Detail kurzu

Hospodaření příspěvkových organizací • základní informace o právních předpisech

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Program semináře:Pro správné zachycení operací v účetních knihách příspěvkových organizací, pro inventarizaci majetku a závazků, pro sestavení účetní závěrky a pro odesílání správných informací do centrálního úložiště dat na MFČR. Malá rozpočtová pravidla pro p.o. zřízená ÚSC– zřizovací listiny, formy hospodaření s majetkem svého zřizovatele a způsoby jeho zachycení v účetní evidenci p.o., vzájemné finanční vztahy zřizovatele a p.o., tvorba a čerpání peněžních fondů, odvody zřizovateli, porušení rozpočtové kázně. Velká rozpočtová pravidla pro všechny p.o., které jsou příjemci dotací. Technická vyhláška, konsolidační vyhláška, vyhláška o schvalování účetních závěrek, jak postupovat v případě neschválení účetní závěrky, rozdělení zisku. Zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška k němu, část první - veřejnosprávní kontroly zřizovatele, část druhá - vnitřní kontrolní systém, příprava podkladů ke kontrolám, oprávnění a odpovědnost za obsah účetních zápisů, za kontrolu shody plnění se smluvními podmínkami, připojování podpisových záznamů k účetním podkladům. Kdy z účetního záznamu účetní zápis.

Právní postavení p.o. jako příjemce dotace, plnění podmínek poskytovatele, kdo má právo kontrolovat plnění podmínek, kdy vratka dotace, kdy porušení rozpočtové kázně a jaká oprávnění má příjemce dotace

Schvalování rozpočtů PO, metodika MF ČR, kompetence ke změnám schválených údajů – určuje zřizovatel. Nové povinnosti zřizovatele, nové povinnosti PO.

Zdroje financování provozu škol. Školský zákon – školy a školská zařízení, právní postavení škol, organizace škol, učebnice, školní potřeby, školské služby – ubytování a stravování, úplaty za činnost. Školský rejstřík. Financování škol ze státního rozpočtu.

Základní informace o daňových zákonech (zákon o daních z příjmů, o DPH) - specifika pro příspěvkové organizace.

Obsah kurzu

Právní předpisy platné pro účtování příspěvkových organizací

 • Zákon o účetnictví, prováděcí výhláška k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky, tj. i pro p.o., české účetní standardy č. 701 až 710
 • Informace o zásadních rozdílech v účetních metodách platných pro p.o., pro podnikatelské subjekty a pro nestátní neziskové organizace.
 • Aplikace zákona o účetnictví – vedení účetnictví p.o. ve zjednodušeném a plném rozsahu • kategorizace účetních jednotek • definice účetní závěrky a její obsah pro p.o. • zveřejňování závěrek v obr. Metodika účetnictví – účetní záznamy • účetní zápisy, průkaznost • Formy účetních záznamů, formy podpisových záznamů • opravy chyb • storna dokladů • archivace • úloha inventarizace
 • Aplikace metod uvedených v prováděcí vyhlášce a v ČÚS.
 • Struktura aktiv • pasiv • nákladů a výnosů • bilanční kontinuita • zachycení hospodářského výsledku • struktura vlastních zdrojů.
 • Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do investičního fondu u p.o.), jeho oceňování, přeceňování a evidence, opravné položky • Specifika pro majetek ve vlastnictví zřizovatele
 • Dohadné položky • časové rozlišení • rezervy • podrozvahová evidence
 • Pohledávky v účetnictví • opravné položky účetní a daňové • specifika pro p.o. • časté chyby
 • Systém tvorby a čerpání peněžních fondů.
 • Základy účtování o transferech.
 • Hlavní a hospodářská činnost • oddělené účtování • daňové dopady
 • Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po novelách účetních předpisů zejména ČÚS 703, 704 a 709 - metodika MFČR.
 • Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u PO, zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele.
 • Schvalování účetní závěrky, jak postupovat v případech zjištěných významných chyb závěrek • Pojmy účetní HV x zlepšený HV, rozdělení zisku.

Stručná informace o připravovaných významných změnách předpisů

 • Nový zákon o účetnictví a změny související legislativy
 • Zákon o finanční kontrole, který má být nahrazen zákonem o kontrole veřejných financí
 • Změny daňových zákonů
 • diskuze a odpovědi na otázky

Cílová skupina

Určeno pro: ředitele p.o., vedoucí pracovníky, manažery, auditory, daňové poradce, osoby provádějících veřejnosprávní kontroly
Poznámka k ceně

Bagel, slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko.

Hodnocení
Organizátor