Detail kurzu

Zaměstnávání cizinců na území ČR (novela zákona o pobytu cizinců účinné k 1.7.2023 a zákona o zaměstnanosti účinné k 1.1.2024 a 1.7.2024 a informací o novém cizineckém zákoně) • prezenčně i on-line

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl semináře: Seznámení s nejdůležitějšími změnami v roce 2023, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců účinná od 1.7.2023 včetně změn ve zdravotním pojištění cizinců, dále plánované prodloužení dočasné ochrany, změny zákona o zaměstnanosti účinné k 1.1.2024 a 1.7.2024 a v neposlední řadě i informace o přípravě nového cizineckého zákona, ohledně kterého skončilo připomínkové řízení. Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU (rodinných příslušníků) a cizinců z tzv. třetích států. Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů, alternativních pobytových oprávněních pro specifické skupiny cizinců. Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům. Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).

Obsah kurzu

Program semináře:

Úvod do problematiky

  • V rámci úvodu bude představena novela zákona o pobytu cizinců účinná od 1.7.2023, dále změny týkající se prodloužení dočasné ochrany, novela zákona o zaměstnanosti účinná od 1.1.2024 a 1.7.2024 a příprava nového cizineckého zákona. Představeny budou i další připravované změny aktuální ke dni konání semináře. Úvod do právní úpravy zaměstnávání cizinců.

Zaměstnávání občanů Ukrajiny (dočasná ochrana)

  • Pozornost bude věnována institutu dočasné ochrany a právům z ní vyplývajících (volný vstup na trh práce) a dále posledním změnám souvisejícím s prodloužením dočasné ochrany.

Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků

  • V rámci této části budou posluchači seznámeni se zvláštním postavením občanů EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území ČR. Podrobněji bude rozebrána definice rodinného příslušníka občana EU, s upozorněním na rozdělení rodinných příslušníků občana EU na dvě skupiny s odlišnými právy, povinnosti vůči státním úřadům, včetně možnosti těchto občanů žádat o povolení k přechodnému pobytu.

Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států

  • Hlavní část bude věnována specifikům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států, konkrétně postupu při vyřizování zaměstnaneckých karet a zvláštním právům z nich vyplývajících, včetně postupu při jejich prodlužování a informování Ministerstva vnitra ČR ohledně změny zaměstnavatele, místa a druhu práce. Posluchači budou upozorněni na případy, kdy je nutné i nadále vyřizovat povolení k zaměstnání, a na rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou včetně výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u některých skupin cizinců. Posluchači budou upozorněni na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení.

Zvláštní povolení a procesy

  • Tato část bude věnována podmínkám žádostí o mimořádné pracovní vízum, modrou kartu, kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance, o povolení pro sezónní zaměstnance, proceduře vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům usnadňujícím řízení ve specifických případech (např. Kvalifikovaný zaměstnanec atd.).

Závěr a diskuze

  • Posledním bodem semináře je diskuse s účastníky související s přednášenou problematikou. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře.
  • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
  • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Cílová skupina

Určeno pro: personalisty, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Hodnocení
Organizátor