Detail kurzu

Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2024 v praktických příkladech z praxe • prezenčně i on-line v Olomouci

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Rekapitulace změn předpisů platných pro r. 2023 a 2024

 • Daňové balíčky a konsolidační balíček, stručná rekapitulace dopadů do daňových povinností, na čerpání dotací na pořízení majetku v r. 2024, výklad vztahu těchto změn k účetní evidenci
 • Ostatní změny legislativy, výklady a aktuální stanoviska, odpovědi MFČR zveřejněné v r. 2023 a v průběhu r. 2024
 • Stručná informace k novému zákonu o účetnictví

Obsah kurzu

Konkrétní příklady účtování rozvážných a výsledkových operací

 • Stálá aktiva
 • Dlouhodobý nehmotný majetek • Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný • Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek neodepisovaný • soubory movitých věcí • muzejní sbírky a jejich rozšiřování • Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek • Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek • Dlouhodobý finanční majetek • Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku • Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku • Opravné položky ke stálým aktivům
 • Oběžná aktiva – konkrétní příklady účtování
 • Zásoby a opravné položky • krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky • Zúčtovací vztahy – pohledávky • Dohadné položky aktivní • Časové rozlišení - příjmy příštích období • náklady příštích období
 • Vlastní zdroje
 • Jmění a upravující položky • Fondy účetní jednotky • Výsledky hospodaření
 • Závazky
 • Rezervy • Zúčtovací vztahy - krátkodobé a dlouhodobé závazky • Dohadné položky pasivní • Časové rozlišení – výdaje příštích období • výnosy příštích období
 • Náklady
 • Spotřebované nákupy • Služby • osobní náklady • Daně a poplatky • Ostatní náklady • Odpisy • rezervy a opravné položky • Finanční náklady • Daň z příjmů
 • Výnosy
 • Výnosy z vlastních výkonů a zboží • Výnosy z daní a poplatků • Ostatní výnosy • Finanční výnosy • Výnosy z transferů
 • Vnitroorganizační účetnictví
Účtová třída 7 • Účtová třída 8 Podrozvahové účty Majetek a závazky účetní jednotky • Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky • Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou • Další podmíněné pohledávky • Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů • Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku • Další podmíněné závazky • Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva • vyrovnávací účty

Souhrnné příklady účtování hmotného a nehmotného majetku

Nabytí dlouhodobého majetku • Pozbytí dlouhodobého majetku • Směnné smlouvy • Soubory majetku • Technické zhodnocení majetku • Odepisování majetku • zbytkové hodnoty • tvorba opravných položek

Souhrnné příklady účtování o peněžních fondech

Tvorba a čerpání fondu odměn • Tvorba a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb • Tvorba a čerpání rezervního fondu • Tvorba a čerpání fondu investic Tvorba a čerpání ostatních fondů u účetních jednotek, kterým žádné předpisy neukládají povinnost nebo možnost fondy tvořit a používat

Souhrnné příklady účtování o transferech

Základní rozdělení transferů pro volbu metodiky účtování • S finančním vypořádáním • Bez finančního vypořádání • Průtokové • Partnerské • Transfery investiční s vypořádáním, u nichž došlo k rozhodnutí o poskytnutí transferu až po zařazení majetku do užívání • Účtování změn výše transferů do doby jejich konečného vypořádání • Účtování vratek transferů • Účtování odvodů za porušení rozpočtové kázně

Souhrnné příklady účtování o zásobách

způsob účtování A • způsob účtování B • bezúplatné nabytí • finanční dary na pořízení zásob • příklad likvidace nepotřebných zásob

Souhrnné příklady účtování o inventarizačních rozdílech

Opravy chyb zjištěných při inventurách • Manka do normy přirozených úbytků zásob • Záměny • Manka a přebytky – stálých aktiv • ostatní

Souhrnné příklady účtování uzávěrkových operací

Časové rozlišení • Dohadné položky • Rozúčtování režijních nákladů k činnostem • Kontroly správnosti konečných zůstatků v předvaze • Opravy zjištěných chyb (i minulých období) • Výpočet a zaúčtování silniční daně • Výpočet a zaúčtování daně z příjmů právnických osob diskuze • odpovědi na dotazy DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi) FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Cílová skupina

Určeno pro: účetní a daňové pracovníky příspěvkových organizací
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Hodnocení
Organizátor