Detail kurzu

Účetní závěrka roku 2023 pro podnikatelské subjekty včetně přípravy podkladů pro daňové přiznání a aktualit pro rok 2024 • prezenčně i on-line v Olomouci

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: připravit účastníky z řad podnikatelských subjektů na účetní závěrku roku 2023 a ve stručnosti je seznámit se změnami a aktualitami dotýkajícími se této oblasti a ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky, při přípravě na daňové přiznání a prohloubit znalosti k účetní závěrce a souvisejících úkonů.

Obsah kurzu

Program semináře:

 • Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací, operace před uzavřením účetního období
 • Inventarizace dle zákona o účetnictví • doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků • náležitosti inventurních soupisů • vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů • protokolární likvidace zásob
 • Opravné položky k pohledávkám • odpis pohledávek
 • Zápočty pohledávek a závazků • promlčení • právní zánik
 • Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů • Dohadné pohledávky a závazky
 • Odpisy majetku v účetnictví • Daňové odpisy
 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2023
 • Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění
 • Struktura účetní závěrky • sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, cash flow, výroční zprávy, přehled o změnách ve vlastním kapitálu
 • Metodika oprav chyb minulých období
 • Nejnovější interpretace NÚR
 • Stručné účetní a daňové aktuality roku 2024 ke dni konání semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete poslílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).
 • FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezenc

Cílová skupina

Určeno pro: vedoucí, účetní a ekonomické pracovníky, kteří mají základní znalosti o účetnictví a nebo pracují jako účetní a chtějí si ujasnit správné postupy při sestavování účetní závěrky
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Hodnocení
Organizátor