Detail kurzu

Popis kurzu

Komu je kurz určen:

Rekvalifikační kurz mzdové účetnictví je určen pro úplné začátečníky, kteří po absolvování kurzu budou schopni vést mzdové účetnictví firmám na profesionální úrovni. Výuka je vedena od úplných základůmzdového účetnictví až po roční uzávěrku.

Profil absolventa:

Student je schopen samostatně pracovat v těchto oblastech:

 1. Výpočet mzdy zaměstnanců, resp. jednotlivých složek mzdy
 2. Statistická a rozborová činnost v oblasti plánování a čerpání mezd
 3. Zajišťování odměňování různých skupin zaměstnanců podle stanovených pokynů a postupů
 4. Zpracovávání jednotlivých částí interních mzdových předpisů
 5. Zajišťování výkaznictví
 6. Kontrolní činnost podle pokynů a stanovených postupů
 7. Vedení příslušné dokumentace
Lektoři:

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti, středoškolský a vysokoškolsky akademičtí pracovníci v daném oboru.

Ukončení kurzu:

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Obsah kurzu

 1. Pracovně právní předpisy
  Zákoník práce a na něj navazující předpisy upravující vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
 2. Mzda a odměňování
  • Mzdové předpisy vpodnikatelské sféře
  • Formy odměňování – časová, úkolová, podílová mzda, další složky mzdy při odměňování, příplatky ke mzdě, mzdový předpis
  • Odměňování u dohod mimo pracovní poměr, u dalších pracovních poměrů
  • Mzdová evidence – mzdový list, prohlášení kdani, zápočtový list, evidenční list důchodového pojištění, výplatní listina, další doklady evidence o zaměstnanci
  • Výpočet hrubé mzdy, stanovení hrubého příjmu, srážky ze mzdy – exekuce
 3. Zdravotní pojištění
  • Všeobecné zdravotní pojištění – výše pojistného, vyměřovací základ, rozhodné období
  • Výpočet odvodů pojistného – pojistné za zaměstnance, pojistné hrazené státem, pojistné při souběhu činnosti
  • Povinnost plátců pojistného – oznamovací povinnost, průkazná evidence o platbách pojistného
 4. Sociální zabezpečení
  • Působnost, organizační uspořádání a povinnosti orgánů sociálního zabezpečení, povinnosti občanů a organizací vsociálním zabezpečení
  • Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – poplatníci pojistného, výpočet pojistného, odvod pojistného a povinnosti zaměstnavatelů stím spojené, chyby při odvodu pojistného a jejich důsledky
  • Nemocenské pojištění zaměstnanců – okruh pojištěných osob, podmínky účasti na pojištění, vznik, trvání a zánik pojištění, okruh dávek, podmínky nároku na dávky, výpočet dávek, doba poskytování dávek a jejich výplata, povinnost zaměstnavatelů vnemocenském pojištění
  • Důchodové pojištění – okruh dávek, evidenční list.
 5. Daň ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • Terminologie, legislativní úprava – zákon o daních zpříjmů
  • Výpočet daně a záloh na daň – stanovení zdanitelné mzdy, nezdanitelná část základu daně, uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně
  • Vybírání a placení daně – sazby daně, povinnost srazit daň, povinnost odvodu daně
  • Roční zúčtování záloh na daň
  • Zvláštní sazba daně
  • Vyplňování předepsaných hlášení
 6. BOZP
  Předpisy týkající se požární ochrany. Předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 7. Praktická část výuky
  Průběh praktické výuky probíhá formou praktické činnosti u vzdělávacího centra. V průběhu praktické výuky bude student zpracovávat jednotlivé mzdové operace v reálných podmínkách na skutečných mzdových dokladech tak, aby byl schopen v reálných podmínkách schopen samostatné činnosti.

Poznámka: Každý účastník bude mít kdispozici samostatný počítač pro výuku práce spočítačem

Hodnocení
OrganizátorDalší termíny kurzu
Termín Cena Místo konání Zarezervovat