Detail kurzu

Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky

Institut profesního vzdělávání, s.r.o.

Popis kurzu

Komu je kurz určen:

Rekvalifikační kurz účetnictví a daňová evidenceje určen pro úplné začátečníky, kteří po absolvování kurzu budou schopni vést účetnictví malým a středním firmám na profesionální úrovni. Výuka je vedena od úplných základů účetnictví až po účetní uzávěrku a závěrku s výstupem pro daňové účely.

Profil absolventa:
 1. Absolvent kurzu umí samostatně zpracovávat účetní evidenci a účtovat v soustavě účetnictví (podvojného) dle zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví. Samostatně zkontroluje náležitosti daňového dokladu včetně odpočtu DPH Zkontroluje datum (okamžik) zdanitelného plnění s ohledem na vznik účetního případu.
 2. Provádí transparentní zaúčtování dle povahy dokladu. Zná náležitosti likvidačního lístku v návaznosti na zpracovaný oběh dokladů. Vyplňuje příkaz k úhradě se všemi symboly, poštovní poukázku, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, umí vystavit fakturu vydanou se správnými daty a se zařazením do sazeb DPH.
 3. Připravuje podklady pro daňová přiznání s ohledem na datum zdanitelného plnění. Je obeznámen s postupy inventarizace pokladny, majetku a účtů, umí porovnat účetní stavy s fyzickým stavem a vyčíslit rozdíly a to s ohledem na vnitřní předpis ztrátovosti, mank a škod, se zaúčtováním vzniklých rozdílů.
 4. Dokáže rozlišit dlouhodobý hmotný majetek a tento zařadit do odpisových skupin, posoudit způsob odepisování a sestavit odpisový plán daňových odpisů. Umí zaúčtovat odpisy s ohledem na daňově uznatelné a účetní a to i s pohledu odložené daně z příjmu.
 5. Zná funkci účetní evidence a význam výstupů účetní evidence pro řízení firmy, zná pravidla pro archivaci a skartaci účetních dokladů.
Lektoři:

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti, středoškolský a vysokoškolsky akademičtí pracovníci v daném oboru.

Ukončení kurzu:

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Obsah kurzu

 1. Základy účetnictví
  Úvod, Podstata a význam účetnictví, Organizace účetnictví, Rozsah a vedení účetnictví, Schéma účetních soustav, Význam a podstata účetní dokumentace, Účetní záznamy, Členění účetních dokladů, Náležitosti účetních dokladů, Vyhotovování účetních dokladů, Majetek podniku, Členění majetku podniku, Kapitál – zdroje krytí majetku, Aktiva a pasiva, Inventarizace majetku a závazků, Rozvaha, Funkce a obsah rozvahy, Náklady a výnosy, Účetní zápisy, Základní postup provádění účetních zápisů, Syntetická a analytická evidence, Formální správnost účetních zápisů, Všeobecné účetní zásady, Účtová osnova
 2. Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
  Základy účtování na syntetických účtech, Základní účtování krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů, Základní účtování zásob, DPH a její účtování, Základní účtování dlouhodobého majetku, Základní účtování mezd, Základní účtování nákladů, výnosů a výsledků hospodaření
  1. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
   Ocenění dlouhodobého majetku, Technické zhodnocení dlouhodobého majetku, Inventarizace dlouhodobého majetku, Vyřazení dlouhodobého majetku, Dlouhodobý finanční majetek, Pronájem dlouhodobého majetku, Odpisy daňové a učetní, Pořízení dlouhodobého majetku.
  2. Účtová třída 1 – Zásoby
   Účtování zásob metodou A a B, Druhy zásob, Oceňování zásob, Účtování obalů, Reklamace při dodávkách materiálu, Škody na zásobách, Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky, Inventarizační rozdíly.
  3. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
   Účtování KFM a KBÚ, Účtování cenin, Účtování na bankovních účtech, Účtování na účtech bankovních úvěrů, Účtování cenných papírů.
  4. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
   Zúčtovací vztahy zobchodního styku, Zúčtování se zaměstnanci, Zúčtování daní a dotací, Pohledávky ke společníkům a sdružení, Závazky ke společníkům a sdružení, Jiné pohledávky a jiné závazky, Přechodné účty aktiv a pasiv.
  5. Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
   Právní formy podnikání, Základní kapitál v jednotlivých právních formách, Rozdělení zisku a tvorba fondů, Rezervy, Dlouhodobé závazky a úvěry, Odložená daň z příjmu.
  6. Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
   Účtování nákladů a výnosů, Základní charakteristika jednotlivých nákladových skupin, Základní charakteristika jednotlivých výnosových účtových skupin, Položky upravující výsledek hospodaření, Časové rozlišení nákladů a výnosů.
  7. Účetní uzávěrka a závěrka
   Uzavírání účetních knih, Zjištění výsledku hospodaření zvýsledkových účtů, Daňový základ a povinnost kdani zpříjmu, Rozdělení výsledků hospodaření, Závěrka, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha kúčetní závěrce, Přehled o peněžních tocích (cash flow), Přehled o změnách vlastního kapitálu, Předložení, ověření a zveřejnění závěrky, Vnitropodnikové účetnictví.
 3. Daňové předpisy
  Daňová soustava vČeské republice, Daň zpříjmu fyzických osob, Daň zpříjmu právnických osob.Daň zpřidané hodnoty, Sociální a zdravotní pojištění.
 4. Daňová evidence
  Podnikatel – fyzická osoba, Způsoby evidence podnikatelské činnosti, Charakteristika daňové evidence, Rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím.
  1. EVIDENCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
   Evidence příjmů a výdajů vdeníku, Příjmy a výdaje podle zákona o daních zpříjmů, Zapisování příjmů do deníku, Zapisování výdajů do deníku, Průběžné položky, Řešený příklad na evidenci vdeníku (u neplátce), Daň zpřidané hodnoty – zapisování do deníku a záznamní evidence, Daň zpřidané hodnoty u neplátců, Daň zpřidané hodnoty u plátců.
  2. UZAVŘENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
   Přípravné práce, Inventarizace, Úprava příjmů a výdajů vsouladu spožadavky ZDP, Úprava příjmů vsouladu spožadavky ZDP, Úprava výdajů vsouladu spožadavky ZDP, Zjištění souhrnných částek jako podkladů pro přiznání kdani.
  3. VYBRANÉ DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAJE
   Výdaje na pracovní cesty, Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnavatelem zaměstnanci, Náhrady za používání vozidel na pracovních cestách zaměstnanci, Stravné při služebních cestách vtuzemsku, Stravné při zahraničních služebních cestách, Ostatní náhrady, Cestovní náhrady podnikatelů, Motorové vozidlo zahrnuté do obchodního majetku, Motorové vozidlo nezahrnuté do obchodního majetku, Vozidlo vpronájmu (včetně finančního leasingu), Vozidlo vypůjčené, Výdaje zaplacené zaměstnancům, Závodní stravování, prodej zboží na stravenky, Pití a nápoje na pracovišti, Další výdaje na pracovní a sociální podmínky, Vzdělávání zaměstnanců, Pojistné na soukromé životní pojištění a penzijní připojištění, Reklama, reprezentace, dary, Daně, Pokuty a penále, Manka a škody, Pojistné na sociální a zdravotní pojištění.
  4. MZDY A ZAMĚSTNANCI
   Mzda a její složky, Pojistné na zdravotní a sociální pojištění, Vyměřovací základ pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění, Sazby zdravotního a sociálního pojištění, Daň zpříjmů ze závislé činnosti, Stanovení základu daně u zaměstnanců – tzv. superhrubé mzdy, Způsob výpočtu daně zpříjmů ze závislé činnosti, Záloha na daň zpříjmů u zaměstnance spodepsaným Prohlášením kdani, Daň zpříjmů u zaměstnance snepodepsaným Prohlášením kdani.
 5. BOZP
  Předpisy týkající se požární ochrany. Předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 6. Praktická část výuky
  Průběh praktické výuky probíhá formou praktické činnosti u vzdělávacího centra. V průběhu praktické výuky bude student zpracovávat jednotlivé účetní operace v reálných podmínkách na skutečných dokladech účetních jednotek (právnické a fyzické osoby) a zaznamenávat do účetních knih pro danou účetní jednotku tak, aby byl schopen v reálných podmínkách schopen samostatné činnosti.

Poznámka: Každý účastník bude mít kdispozici samostatný počítač pro výuku práce spočítačem.

Hodnocení
Organizátor