Detail kurzu

Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: seznámit účastníky s legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky a to především se změnami v Zákoníku práce a dalšími důležitými novinkami nezbytnými pro práci personalistů a mzdových účetních.

Obsah kurzu

Program semináře:

změny v zákoníku práce

 • výpočet výše minimální nebo zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů • postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy • předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů • další důležité informace ke změnám v oblasti zákoníku práce podle aktuálního vývoje legislativy

změny v zákoně o zaměstnanosti

 • Úřad práce a zaměstnavatel • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů – účinnost od roku 2022
 • povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance • povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců • program Kurzarbeit – poznatky v praxi při jeho uplatňování

osoby samostatně výdělečně činné

 • nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2022 – hlavní a vedlejší činnost • dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ.
 • OSVČ a platby záloh na zdravotní pojištění – specifika při ročních vyúčtování záloh za rok 2021 – COVID 19 a případné úpravy s ohledem na vývoj pandemie • paušální daň OSVČ (měsíční platba – rozložení této daně na částku sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daně) • výše od roku 2022

náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

 • nové redukční hranice pro výpočet náhrady • zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady
 • nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin
 • dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení • ukázky výpočtu náhrad mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti

novinky v zákoně o nemocenském pojištění

 • nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění • rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu
 • další změny • ošetřovné (zrušení podmínky společné domácnosti), otcovská poporodní péče a její prodloužení, dlouhodobá péče a změna podmínek nároku na tuto dávku
 • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění

pojistné na sociální zabezpečení

 • nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění • sazby pojistného • sankce na pojistném – pokuty, penále a jeho výše, promíjení penále • pravděpodobná výše pojistného

zdravotní pojištění

 • osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného • princip výpočtu zminimálního vyměřovacího základu • dopočet do MVZ – parametrické změny
 • osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2022 • placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu • výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění • tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU.

srážky ze mzdy, platu nebo odměny

 • nový výpočet srážek – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin • povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět • co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace, vyjádření ministerstva spravedlnosti • pořadí prováděných srážek • insolvence • chráněný účet a jeho účel • náhradní výživné a jeho význam • povinnosti plátce příjmu povinného v rámci náhradního výživného • vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby • příklady nových výpočtů srážek od roku 2022 • změny v Občanském soudním řádu

daň z příjmu – závislá činnost

 • závislá činnost § 6 ZDP • daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková • výpočet základu daně u zaměstnance - občana EU s tiskopisem A1 – praktické zkušenosti a poznatky • slevy a daňová zvýhodnění od roku 2022 nové částky na druhé, třetí a další dítě – zpětně v rámci ročního zúčtování daně od roku 2021 • zrušení limitu měsíčního daňového bonusu od roku 2022 • kdo může podepsat Prohlášení poplatníka – tiskopis vzordalší případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění semináře

náhrady cestovních výdajů

 • nové výše stravného tuzemského, zahraničního • průměrné ceny pohonných hmot • řešení případných mimořádných opatření vlády v souvislosti s COVID-19 – dle pandemického vývoje

diskuze a odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance a účetní firmy zabývající se touto problematikou
Poznámka k ceně

Slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba

pí Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor