Detail kurzu

Zaměstnávání cizinců v České republice ve světle přijatých a dále připravovaných změn

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU (rodinných příslušníků) a cizinců z tzv. třetích států. Seznámení s nejdůležitějšími změnami v roce 2021, především se zavedením povinných adaptačně integračních kurzů od 1. 1. 2021 a přehledem aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ve vztahu k cizinecké problematice (uzavření hranic a zastupitelských úřadů ČR v zahraničí).

Obsah kurzu

Upozornění na novelu zákona o pobytu cizinců účinnou od 2. 8. 2021 týkající se občanů EU a jejich rodinných příslušníků (nové typy pobytů a rozdělení rodinných příslušníků občana EU) v návaznosti na adaptaci nařízení EU 2019/1157, změn reagujících na tzv. brexit a s ním související uzavřenou výstupovou dohodu a změn v oblasti zdravotního pojištění cizinců (monopol Pojišťovny VZP a.s.).

Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů, alternativních pobytových oprávněních pro specifické skupiny cizinců. Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům.

Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).

Úvod do problematiky:

V rámci úvodu budou představeny jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území České republiky. Posluchači budou informováni o změnách, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců účinná od 2. 8. 2021 ve vztahu k občanům EU a jejich rodinným příslušníkům a občanům VB v souvislosti s tzv. brexitem a zdravotnímu pojištění cizinců.

Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků

V rámci této části budou posluchači seznámeni se zvláštním postavením občanů EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky. Podrobněji bude rozebrána definice rodinného příslušníka občana EU, včetně dopadů aktuální novely rozdělující rodinné příslušníky občana EU na dvě skupiny s odlišnými právy, povinnosti vůči státním úřadům, včetně možnosti těchto občanů žádat o povolení k přechodnému pobytu.

Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států

Hlavní část bude věnována specifikům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států, konkrétně postupu při vyřizování zaměstnaneckých karet a zvláštním právům z nich vyplývajících, včetně postupu při jejich prodlužování a informování Ministerstva vnitra ČR ohledně změny zaměstnavatele, místa a druhu práce. Posluchači budou upozorněni na případy, kdy je nutné i nadále vyřizovat povolení k zaměstnání, a na rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou včetně výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u některých skupin cizinců. Posluchači budou upozorněni na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení. Nově budou rozebrány podmínky povinných adaptačně integračních kurzů.

Výjimky a zvláštní povolení

Tato část bude věnována podmínkám žádostí o mimořádné pracovní vízum, modrou kartu, kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance, o povolení pro sezónní zaměstnance, proceduře vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům usnadňujícím řízení ve specifických případech (např. Kvalifikovaný zaměstnanec atd.).

Závěr a diskuze • posledním bodem semináře je diskuse s účastníky související s přednášenou problematikou. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře.


Cílová skupina

Určeno pro: personalisty, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba


585757421
valentova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor