Detail kurzu

Jak správně provést inventarizaci majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2021

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zkušený lektor vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Obsah kurzu

  • praktický výklad inventarizace majetku a závazků v návaznosti na ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na konkrétní postupy a nejčastější nejasnosti, včetně postupů účtování inventarizačních rozdílů

stručná rekapitulace předpisů pro rok 2021, cíle inventarizace

 • požadavky na průkaznost účetnictví • inventarizace majetku a závazků • členění majetku a závazků • oceňování majetku a závazků • nejčastější chyby, které se stále vyskytují při inventarizaci
 • inventarizační písemnosti – inventurní soupis a jeho náležitosti
 • výsledky inventarizace
 • postupy účtování inventarizačních rozdílů
 • úschova inventarizačních písemností
 • smlouvy o odpovědnosti za svěřené prostředky
 • vymezení odpovědnosti a pravomoci osob podílejících se na inventarizaci – dle vnitřního kontrolního systému
 • plán inventur a harmonogram účetní závěrky za rok 2021 • zapracování rozhodného dne
 • inventarizační komise • určení zodpovědnost členů komisí
 • realizace fyzických a dokladových inventur • možnosti využití výstupů z účetnictví jako podkladů pro inventarizaci
 • příklady inventarizačních evidencí • inventurní evidence jako podklad pro sestavení inventurních soupisů • pomocná evidence a jiná evidence
 • příklady inventarizačních rozdílů zjištěných při inventarizaci a jejich zúčtování
 • příprava účetních záznamů
 • zajištění údajů z katastru nemovitostí pro potřeby ověření správnosti všech údajů zachycených v účetnictví – příklady kontrolovaných údajů
 • kontrola správnosti ocenění aktiv, pasiv i podrozvahových účtů
 • kontrola správnosti odpisového plánu
 • zůstatková hodnota • počet let, které ještě zbývají k odpisu majetku • zbytková hodnota
 • ověření fyzické existence majetku • inventarizace majetku v držení jiných osob a inventura majetku cizího
 • provedení dokladové inventury, příprava vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků s věřiteli a dlužníky, příklad textu dopisu a návrhy na postupy při ověření shody
 • inventurní soupisy • dodatečné inventurní soupisy
 • příklady příloh inventurních soupisů • podpisové záznamy zodpovědných osob
 • definice inventarizačních rozdílů • příklady nejčastěji zjištěných rozdílů • kdy odvést DPH ze zjištěných rozdílů • stanovisko MFČR k novele zákona o DPH
 • rozdíly ve způsobu a termínech jejich vypořádání, odpovědnost za zjištěné rozdíly, náhrady škod, informace v inventarizační zprávě
 • příklad časového postupu činností prováděných od sestavení inventurní evidence až po sestavení inventurního soupisu
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: účetní, ekonomické pracovníky, pracovníky účetních a poradenských společností, pro majitele firem - podnikatele.
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba


585757421
seminare@anag.cz

Hodnocení
Organizátor