Detail kurzu

Inventarizace • nástroj průkaznosti účetnictví v ukázkách a příkladech

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zkušený lektor vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Obsah kurzu

Program semináře:

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků

  • požadavky na průkaznost účetnictví
  • oceňování majetku a závazků – příklady způsobů oceňování
  • inventarizace majetku a závazků – předmět inventarizaceukázky inventurních soupisů

ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků

  • obsahové vymezení položek aktiv a pasiv rozvahy (majetku a závazků)
  • obsahové vymezení položek knihy podrozvahových účtů vykazovaných v příloze v účetní závěrce

ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na pojmy (např. prvotná inventura, rozdílová inventura, zjednodušená inventura, inventarizační činnosti, plán inventur, inventarizační položka a její části), konkrétní příklady a ukázky a nejčastější nejasnosti

  • příprava inventarizace, inventarizační komise a ústřední inventarizační komise, plán inventur, provedení fyzické inventury, provedení dokladové inventury, inventarizační zpráva, seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů
  • vnitřní směrnice o inventarizaci
  • inventarizační písemnosti - inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis, zjednodušený inventurní soupis a jejich náležitosti - příklady inventurních soupisů, příloha inventurního soupisu a příloha dodatečného inventurního soupisu, příloha zjednodušeného inventurního soupisu, seznam a popis inventarizačních identifikátorů
  • inventarizace vybraného majetku
  • výsledky inventarizace, inventurní závěr, inventarizační zpráva, zúčtovatelný rozdíl

postupy účtování inventarizačních rozdílů vyplývající z ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. a z ustanovení Českých účetních standardů platných pro účetní období 2021

diskuze a odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: ekonomické, účetní, kontrolní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek
Poznámka k ceně

Slané a sladké pochutiny,káva,čaj,nealko.

Kontaktní osoba

pí Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor