Detail kurzu

Začínající účetní • třídenní seminář • 29. 9., 5. 10. a 6. 10. 2021

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Kurz je pro omezený počet posluchačů. Účastníci semináře obdrží materiály vypracované lektorem, ukázkové číslo časopisu Účetní a daně a odbornou publikaci Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021 v ceně 669,- Kč (ANAG 05/2021) a všichni absolventi kurzu získají osvědčení o účasti.

Obsah kurzu

 • 1. den • 29. září 2021
 • vymezení předpisů vztahujících se k účetnictví • zákon o účetnictví, vyhlášky, české účetní standardy
 • obsah účetnictví, účetní období
 • účetní zásady
 • účetní osnova a účetní rozvrh pro podnikatele
 • metody oceňování
 • vnitřní účetní předpisy - směrnice
 • okamžik uskutečnění
 • cizí měna
 • aktuální stav pro rok 2021
 • účetní doklady a zápisy • účetní knihy
 • součásti roční účetní závěrky
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • pořízení, odpisování, pozbývání, ocenění, evidence, základní kontrolní vazby, uvedení do provozu, technické zhodnocení a opravy
 • 2. den • 5. října 2021
 • zásoby • druhy zásob, metody účtování, oceňování, pořízení a prodej
 • pokladna a banka • účtování, doklady, inventarizace
 • úvěry • zálohy • leasing
 • pohledávky • vystavení faktury, úhrada, evidence vystavených faktur, inventarizace ke konci účetního období, další operace s pohledávkami - postoupení, odpis, opravné položky, zápočet
 • dluhy, závazky • účtování přijatých faktur, evidence, dokladová inventarizace
 • účtování o zaměstnancích
 • ostatní pohledávky a závazky
 • 3. den • 6. října 2021
 • náklady a výnosy - druhy, časové rozlišení
 • zjištění hospodářského výsledku
 • struktura vlastního kapitálu a účtování
 • inventarizace majetku a závazku k rozvahovému dni
 • sankce
 • na závěr každého dne - diskuze a odpovědi na Vaše dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: začínající a mírně pokročilé účetní
Poznámka k ceně

Bageta,káva,čaj,nealko.

Kontaktní osoba


585757421
seminare@anag.cz

Hodnocení
Organizátor