Detail kurzu

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce a aktuality

Studio W s.r.o.

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Obsah kurzu

Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi. Jeho účelem je upozornit účastníky názornou formou na formulačně nejasná či obvykle nesprávně interpretovaná ustanovení zákona a důsledky jejich chybného uplatnění spočívající zejména v neplatnosti/nicotnosti příslušného právního jednání, zbytečných soudních sporech či možnosti uložení sankcí (pokut) kontrolními orgány. Výklad právní úpravy bude demonstrován na příkladech z personální praxe a doplněn judikaturou Nejvyššího soudu. Součástí semináře bude též informace o obsahu aktuálních novelizací zákoníku práce. Obsah: * Nedostatky vyskytující se v právních jednáních, která pracovněprávní vztahy zakládají a mění (pracovní smlouva, jmenování vedoucího zaměstnance, jeho odvolání a nabídková povinnost zaměstnavatele) * Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – praktická doporučení týkající se jejich uzavírání a souvislost se zdravotním a sociálním pojištěním * Podmínky změny pracovního poměru ze zákona z doby určité na dobu neurčitou * Přechod práv a povinností na jiný zaměstnavatelský subjekt, nároky vyplývající z kolektivní smlouvy a nová úprava podmínek * Home office – výhody a rizika, pravidla týkající se pracovní doby a překážek v práci * Nejčastější chyby zaměstnavatelů při propouštění zaměstnanců a zásadní změna počítání lhůt pro podání žaloby * Možnosti zaměstnavatele v oblasti kontroly zaměstnanců, současná pravidla pro provádění zkoušek na alkohol a jiné návykové látky * Zastupování zaměstnankyň (zaměstnanců) v době mateřské a rodičovské dovolené a důsledky chybně formulovaných smluv * Sdílené pracovní místo – praktické zkušenosti * Zvyšování a prohlubování kvalifikace – možnost uzavření kvalifikační dohody a právní důsledky jejích obsahových nedostatků * Kdy a jak správně uzavírat konkurenční doložku * Nelegální práce – znaky a možnost postihu ze strany kontrolních orgánů * Aktuální judikatura NS ve věcech pracovněprávních Metody výuky: Výklad, modelové příklady, případy z praxe.

Cílová skupina

Pracovní právo
Poznámka k ceně

2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč) v ceně studijní materiály

Hodnocení
Organizátor