Detail kurzu

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech

Studio W s.r.o.

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Obsah kurzu

Určeno pro finanční i nefinanční manažery a jejich spolupracovníky, pracovníky controllingu a všechny, kteří se potřebují vyznat v účetnictví, aniž by měli sami účtovat. Tedy pro každého, kdo ve své praxi potřebuje být schopen celý systém účetnictví pochopit a využít jej například pro podnikové plánování, či finanční analýzu. Cíl: Představit účetnictví a účetní systém coby zdroj informací o firmě co možná nejsrozumitelnějším způsobem s využitím četných příkladů, seznámit se s ekonomickou podstatou účetních transakcí a získat orientaci v tom, kde se v účetních výkazech, rozvaze a výsledovce, objevila čísla zachycovaná v průběhu roku v účetnictví. Obsah: * Systém účetnictví a jeho využitelnost v podnikové praxi * Nejvýznamnější metodické prvky účetnictví * Oceňování * Tvorba a užití opravných položek * Odpisování * Tvorba a užití rezerv * Časové rozlišení * Účetní principy * Jak se odráží v praktickém účtování * Základní předpoklady účetnictví * Účetnictví jako systém s přednostmi a nedostatky * Stálá aktiva * Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva * Účetní a daňové odpisy * Oběžná aktiva * Materiál, nedokončená výroba, zboží * Pohledávky, zálohy, dohadné účty * Finanční majetek * Opravné položky * Vlastní kapitál * Základní kapitál a fondy * Rozdělování zisku * Cizí zdroje * Rezervy * Závazky, zálohy, dohadné účty * Bankovní úvěry * Náklady a výnosy * Kdy je o nich účtováno * Jak se liší od výdajů a příjmů peněz * Účetní výkazy * Hospodářský výsledek ve výsledovce a rozvaze * Návaznost účtování na účetní výkazy a jejich propojenost Metody výuky: Interaktivní výklad, příklady z praxe, praktická cvičení a výpočty, řízená diskuze. Komplexní příklad provázanosti zjednodušené rozvahy, výsledovky a cash flow.

Cílová skupina

Ekonomický management
Poznámka k ceně

5 300 Kč (s DPH 6 413 Kč) v ceně studijní materiály

Hodnocení




Organizátor