Detail kurzu

Účetnictví a daňová evidence (rekvalifikace MŠMT ČR)

Středisko vzdělávání s.r.o.

Popis kurzu

Kurz je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti účetnictví a daňové evidence.

Po absolvování kurzu získáte komplexní vědomosti a budete schopni vést samostatně účetnictví různým podnikatelským subjektům.

Obsah kurzu

1. Základy účetnictví a podvojného účetnictví

 • zákon o účetnictví, účetní doklady, majetek podniku, zdroje financování, rozvaha, rozvahové a výsledkové účty, podvojný účetní zápis, zůstatky na účtech

2. Krátkodobý finanční majetek

 • charakteristika a oceňování, peníze, inventarizace, DPH, ceniny, účty

3. Zásoby

 • materiálu, zboží, vlastní výroby

4. Dlouhodobý majetek

 • odepisování, technické zhodnocení, pořízení a vyřazení

5. Zúčtovací vztahy

 • charakteristika, provozní zálohy, pohledávky, směnky, eskontní úvěry

6. Mzdy

 • složky mzdy, účtování, dohody, mzdový list

7. Daně a dotace

 • druhy, účtování

8. Náklady a výnosy

 • členění, daňový dopad, souvztažnosti

9. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

 • charakteristika, právní formy podnikání, kapitál, cizí zdroje

10. Rezervy, neuhrazené pohledávky, leasing (finanční, operativní)

11. Uzavření účetního období

 • inventarizace, účetní operace, hospodářský výsledek, daň z příjmu, daňové povinnosti, konečná rozvaha, výkaz zisku a ztrát

12. Úvod do daňové evidence

 • předmět, cíl, obsah a forma daňové evidence, daňové doklady

13. Právní úprava daňové evidence

 • zákon o daních z příjmů, obchodní zákoník aj.

14. Vedení daňové evidence

 • postup účtování, evidence a deník příjmů a výdajů, daňová evidence pohledávek, daň z přidané hodnoty

15. Majetek, leasing v daňové evidenci

 • evidence, oceňování a vyřazování majetku, odpisy, automobil, cestovní náhrady, stravné, najatý majetek

16. Mzdy v daňové evidenci

 • výpočet mezd, zdanění fyzických osob, daňová přiznání k dani z příjmu FO


Kvalifikační a vstupní předpoklady: středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturita)

Rozsah kurzu: 130 hodin + zkouška 

Výstupní doklad: celostátně platné osvědčení s názvem: "Účetnictví a daňová evidence"

Akreditace MŠMT ČR: MSMT-24000/2022-4

Cílová skupina

Kurz je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti účetnictví a daňové evidence. Kurz je vhodný pro zájemce, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce v profesi „samostatný/á účetní“, popř. chtějí podnikat a vést samostatně daňovovu evidenci.

Certifikát Celostátně platné osvědčení s názvem: "Účetnictví a daňová evidence" Poznámka k ceně

V ceně výukové materiály. Kurz je možné získat ZDARMA přes ÚP.

Kontaktní osoba

Ing. Martina Smolíková
+420 775 791 340
info@vsostrava.com

Hodnocení
OrganizátorDalší termíny kurzu
Termín Cena Místo konání Zarezervovat