Detail kurzu

Personalistika od A do Z • nejen pro mírně pokročilé

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Účastníci obdrží publikaci nakladatelství ANAG Abeceda personalisty, vzorové číslo časopisu Praktická personalistika a osvědčení o absolvování semináře.

Cíl: objasnit povinnosti zaměstnavatelů v personální oblasti a to nejen po stránce legislativní, ale především po linii praktického provádění

Obsah kurzu

Program semináře:

personální agenda • povinnosti zaměstnavatele

 • vedení osobní evidence • potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání • co vyžadovat za osobní údaje • co nelze vyžadovat • osobní spis , ochrana osobních údajů • doporučené postupy a vzory • vnitřní firemní předpisy • organizační řád • pracovní řád • vnitřní předpis o kamerovém systému • vnitřní předpis o poskytování benefitů, atd.
 • povinnosti zaměstnavatele – personalisty • před vznikem pracovněprávního vztahu zaměstnanců • v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a ukončení pracovněprávního vztahu (zápočtový list, pracovní posudek, termíny ve vztahu k dalším institucím)
 • vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce • předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu se zákoníkem práce a dalšími právními předpisy • vzory doporučených dokumentů, vnitřních firemních předpisů • chování zaměstnanců na pracovišti zaměstnavatele, pracovní morálka, řešení porušení pracovní kázně – vytýkací dopisy, kontroly zaměstnavatelů – dechová zkouška na alkohol či jiné návykové látky – postupy zaměstnavatele • vnitřní předpis o postupech při provádění dechové zkoušky na alkohol či jiné omamné prostředky • řešení neomluvené absence, a možné následky pro zaměstnance

zákon o pracovnělékařské službě • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

 • zákon o pracovnělékařské službě a prováděcí vyhláška k zákonu o pracovnělékařské službě
 • zařazení zaměstnanců • kategorizace prací (rizikové skupiny prací)
 • kdo musí mít smluvního poskytovatele pracovnělékařské služby • vnitřní firemní předpis o zajišťování lékařských prohlídek • vstupní pracovně lékařské prohlídky a případné zrušení u kategorií I (zásadní změna)
 • vstupní lékařské prohlídky a návrh na případné změny v oblasti vstupních prohlídek. • periodické prohlídky s odkazem na vyhlášku 452/2022 Sb. • mimořádné prohlídky a její případné výsledky – povinnosti zaměstnavatele v případě, že zaměstnanec je zdravotně nezpůsobilý • výstupní prohlídky • lékařské prohlídky u žáků středních odborných učilišť
 • sankce za neprovedení pracovnělékařských prohlídek • možné represe za odmítnutí podrobení se pracovnělékařským prohlídkám zaměstnancem • zaměstnanec je nezpůsobilý k výkonu práce • povinnosti zaměstnavatele • vnitřní firemní předpis k zajištění pracovnělékařských prohlídek

zákoník práce

 • uzavírání pracovněprávních vztahů • závislá práce • změny v pojmu nelegální práce • uzavírání pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy • druh práce • místo nebo místa výkonu práce • doba uzavírání pracovního poměru • zkušební doba • informování o obsahu pracovního poměru
 • dohody o pracích mimo pracovní poměr – DPP a DPČ • povinnosti zaměstnavatelů ale i zaměstnanců činných na základě těchto zvláštních pracovněprávních vztahů • vypořádání jejich nároků – stanovení směn a případové studie zvláštních rozvrhů pracovní doby • zákonné příplatky • názorné ukázky určování a čerpání dovolené, náhradní doby a jejich zápočet i pro účely dovolené • odměňování „dohodářů“, splatnost a výplata odměny za výkon práce • vazba na výši odměny s posouzeních vzniku účasti na nemocenském a zdravotním pojištění • uplatnění možných slev na dani, úrazové pojištění při výkonu práce
 • změny pracovního poměru • přeložení zaměstnance • pracovní cesty zaměstnanců-základní důležité informace. • dočasné přidělení • návrat do práce po uplynutí překážek v práci • vnitřní firemní předpisy k dané oblasti.
 • skončení pracovněprávních vztahů • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • dohodou • výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru • postupy při doručování písemností a možné formy • výtka zaměstnavatele zaměstnanci
 • další důležité informace po novele zákoníku práce – informování o obsahu pracovního poměru a dohod o provedení práce a pracovní činnosti, vysílání zaměstnanců do zahraničí, novinky při výkonu práce zaměstnance mimo pracoviště (práce z domova) • skloubení osobního volna v rámci péče o rodinu rodičovská dovolené, střídání v péči o dítě do 3 let jeho věku • výkon práce na dálku dle § 317 zákoníku práce s přihlédnutím na § 190a – náhrada nákladu za každou odpracovanou hodinu zaměstnance pracujícího vzdáleným přístupem • doporučené postupy, a vzor dohody o výkonu práce na dálku

zákon o zaměstnanosti

 • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • agenturní zaměstnání • povinnost evidovat občany EU a cizince, vzor dohody mezi agenturou práce a uživatelem agenturního zaměstnance, klady a zápory agenturního zaměstnávání • novinky u agenturního zaměstnávání – zpřísnění podmínek pro vznik agentury práce

pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody

 • určování pracovní doby • rovnoměrná pracovní doba • nerovnoměrná pracovní doba • směnné provozy • konto pracovní doby • práce na dálku – poznatky z praxe • pružné rozvržení pracovní doby • dny pracovního klidu • přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek během 24 hodin po sobě jdoucích alespoň 11 hodin a možné zkrácení tohoto odpočinku na 8 hodin, nepřetržitý odpočinek v týdnu viz § 90 a § 92 Zákoníku práce. • práce přesčas • práce v noci • pracovní pohotovost. Názorné ukázky rozpisů směn u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Vedení evidence pracovní doby – rozdíl v pojmech evidence docházky a pracovní doby § 96 ZP i pro DPP a DPČ.
 • dovolená a její určování a následné poskytování – základní nejdůležitější informace z pohledu personalisty a vedoucích zaměstnanců • převádění dovolené z roku do roku • krácení dovolené • přerušení dovolené • dovolená za odpracované dny • proplácení dovolené, mateřská dovolená a dovolená • příklady,
 • jak řešit tzv. zástupy za zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené • smlouvy na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • překážky v práci • na straně zaměstnavatele – prostoj, jiné překážky a částečná práce , praktické zkušenosti, • důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance Nařízení vlády 590/2006 Sb. • nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu • nemoc zaměstnance, karanténa, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné, atd. ……..
 • náhrady škody v roce 2024 • pracovní úrazy • evidence pracovních úrazů • odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání – základní nejdůležitější informace v této oblasti • dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty • věci zaměstnavatele, vzory, tiskopisy doporučené postupy • povinnosti personalistů

odměňování zaměstnanců

 • zařazování zaměstnanců • mzda, plat • mzdový výměr • platový výměr • právní předpisy
 • nejnižší úroveň minimální zaručené mzdy • smluvní mzda • zaručená mzda • co není mzdou, platem • obsluha mzdy – nedotknutelnost mzdy, platu, zákonné příplatky ke mzdě, platu • příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí • další možné příplatky k tarifnímu platu
 • nenárokové složky ke mzdě, platu • prémie, odměny • osobní příplatky • příplatek za odpolední směnu • odměna za pracovní pohotovost • náhrada mzdy, platu za práci přesčas a ve svátek • průměrný výdělek a jeho význam v pracovně právní oblasti

zaměstnanecké benefity

 • rozvoj zaměstnanců • vzdělávání zaměstnanců (prohlubování a zvyšování kvalifikace )
 • výčet možných nepeněžních zaměstnaneckých benefitů od roku 2024 – konsolidační úsporný balíček – první praktické poznatky, omezení těchto benefitů, péče o zdraví zaměstnanců • nákup vitaminových prostředků, zajištění rehabilitace, masáže, atd.
 • nepeněžní příspěvky na rekreaci, sport, kulturu • příspěvky na penzijní připojištění, soukromé pojištění • dlouhodobé investiční produkty a podmínky jejich uzavírání
 • stravování zaměstnanců – stravenky, stravné, stravenkový paušál • doprava zaměstnanců do zaměstnání a příspěvky na dopravu
 • možné nastavení benefitních programů pro zaměstnance podle zákoníku práce

diskuze a odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: personalisty, vedoucí zaměstnance, a všechny, kteří mají o tuto problematiku zájem
Poznámka k ceně

Bagel, slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba

Lucie Valentová
585757465
lucie.valentova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor