Detail kurzu

PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, novely zákoníku práce - 3denní

Studio W s.r.o.

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Obsah kurzu

Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, promlčení a prekluze práva po novele ZP 2020 *Co je závislá práce (souvislost s nelegální prací) – hrozba vysoké pokuty, jakými doklady se prokazuje pracovněprávní vztah podle zákona o zaměstnanosti, základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam, rovnost zaměstnanců v pracovních podmínkách, antidiskriminační zákon *Novela ZP, týkající se směrnice EU ke sladění pracovního a rodinného života *Osobní agenda – osobní spis, potvrzení o zaměstnání po novele ZP 2020, ochrana a nakládání s osobními daty, ochrana soukromí na pracovišti a možnosti kontroly zaměstnanců (kamerové systémy a elektronická pošta), zákon o inspekci práce v této věci, pokuty *Doručování písemností podle novely ZP 2020, jejich podepisování *Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy, pracovní řád *Zastoupení zaměstnanců a právo zaměstnanců na informace a projednání, postavení odborů a zastoupení zaměstnanců *Pracovnělékařská služba, způsob zajištění, lékařské prohlídky vstupní, periodické, mimořádné a výstupní, financování, lékařské posudky a pracovněprávní souvislosti, časté nejasnosti, např. u tzv. řidičů referentů, dopad mimořádných opatření vlády *Přechod práv a povinností na jiné zaměstnavatele a zásadní změny podle novely ZP 2020, vč. změn výpovědi ze strany zaměstnance v té souvislosti *Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá a jiná ujednání (konkurenční doložka aj.) *Odchylky a chyby u pracovních poměrů manažerů, otázka souběhu funkcí v obchodněprávním a pracovněprávním vztahu (judikatura Nejvyššího soudu), jmenování a odvolání některých vedoucích zaměstnanců, změny podle novely ZP 2020 *Změny pracovního poměru, převedení na jinou práci (nová judikatura Nejvyššího soudu), vyslání na pracovní cestu, možnost dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli mimo agenturní zaměstnávání *Skončení pracovního poměru a jeho způsoby, výpovědní důvody – organizační změny, hromadné propouštění, dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, porušení povinností („pracovní kázně“) a jak se stanoví, povinnost zaměstnanců podrobit se testování na Covid-19, rozdíl oproti neuspokojivým pracovním výsledkům a další, neplatnost rozvázání, odstupné a jeho kompenzace Úřadem práce *Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, souvislost se sociálním a zdravotním pojištěním *Agenturní zaměstnávání *Pracovní doba a její rozvržení, práce přesčas, chyby zaměstnavatelů a problémy *Práce mimo pracoviště (home office), sdílené pracovní místo *Dovolená po změnách od roku 2021 *Odměňování, stejná mzda za stejnou práci, možnosti diferenciace mzdy *Průměrný výdělek (základní pravidla) a jeho vazba na nejnižší úroveň zaručené mzdy podle novely ZP 2020 *Překážky v práci, včetně pracovní neschopnosti a částečné práce *Péče o zaměstnance, včetně odborného rozvoje *Odpovědnost za škodu zaměstnance a zaměstnavatele, změny v odškodňování pracovních úrazů a NzP (včetně Covid-19) od r. 2021 *Základní pravidla pro poskytování cestovních náhrad *Zákon o zaměstnanosti, zákon o inspekci práce – základní přehled

Cílová skupina

Pracovní právo
Poznámka k ceně

9 500 Kč (s DPH 11 495 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení, oběd

Hodnocení
Organizátor