Detail kurzu

Abeceda personalisty • pro začátečníky a mírně pokročilé

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: objasnit povinnosti zaměstnavatelů v personální oblasti a to nejen po stránce legislativní, ale především po linii praktického provádění a to podle posledních právních předpisů.

Obsah kurzu

Účastníci obdrží publikaci nakladatelství ANAG "Abeceda personalisty", vzorové číslo časopisu Praktická personalistika a osvědčení o absolvování semináře.

Program semináře:

Personální agenda • povinnosti zaměstnavatele

 • pojmy závislá práce • nelegální práce • sankce za umožnění nelegální práce
 • vedení osobní evidence • potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání • co vyžadovat za osobní údaje • co nelze vyžadovat • osobní spis , ochrana osobních údajů • doporučené postupy a vzory • vnitřní firemní předpisy • organizační řád • pracovní řád • vnitřní předpis o kamerovém systému • vnitřní předpis o poskytování benefitů, atd..
 • povinnosti zaměstnavatele – personalisty • před vznikem pracovněprávního vztahu zaměstnanců • v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a ukončení pracovněprávního vztahu ( zápočtový list, pracovní posudek, termíny ve vztahu k dalším institucím )
 • vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce • předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu se Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy

Zákon o pracovnělékařské službě • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

 • zákon o pracovnělékařské službě a prováděcí vyhláška k zákonu o pracovnělékařské službě
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance s odkazem na § 103 Zákoníku práce • zdravotní způsobilost zaměstnance k výkonu práce
 • zařazení zaměstnanců • kategorizace prací ( rizikové skupiny prací )
 • kdo musí mít smluvního poskytovatele pracovnělékařské služby • vnitřní firemní předpis o zajišťování lékařských prohlídek • pracovně lékařské prohlídky v průběhu mimořádných opatření ( nouzovém stavu) a po zrušení nouzového stavu
 • vstupní lékařské prohlídky • periodické prohlídky • mimořádné prohlídky • výstupní prohlídky • lékařské prohlídky u žáků středních odborných učilišť
 • sankce za neprovedení pracovnělékařských prohlídek • možné represe za odmítnutí podrobení se pracovnělékařským prohlídkám zaměstnancem • zaměstnanec je nezpůsobilý k výkonu práce • povinnosti zaměstnavatele

Zákoník práce ve vazbě na občanský zákoník

 • uzavírání pracovněprávních vztahů • závislá práce • nelegální práce • uzavírání pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy • druh práce • místo nebo místa výkonu práce • doba uzavírání pracovního poměru • zkušební doba • informování o obsahu pracovního poměru
 • dohody o pracích mimo pracovní poměr • dohody o provedení práce • dohoda o pracovní činnosti • odlišnosti mezi pracovní smlouvou a dohodami • odměňování „dohodářů“ • účast na pojištění • uplatnění možných slev na dani • úrazové pojištění při výkonu práce
 • změny v pracovním poměru • přeložení zaměstnance • pracovní cesty zaměstnanců • dočasné přidělení • návrat do práce po uplynutí překážek v práci • vnitřní firemní předpisy k dané oblasti
 • skončení pracovněprávních vztahů • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • dohodou • výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru • postupy, doručování písemností a možné formy změny od 30.7.2020 • výtka zaměstnavatele zaměstnanci
 • povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru zaměstnance – vydání zápočtového listu a jeho obsah, pracovní posudek a jeho vydání, potvrzení pro úřad práce na základě žádosti bývalého zaměstnance • archivace osobního spisu po skončení zaměstnání • ostatní dokumenty a jejich archivace • archivační a skartační řád

Zákon o zaměstnanosti

 • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • agenturní zaměstnání • povinnost evidovat občany EU a cizince • vzor dohody mezi agenturou práce a uživatelem agenturního zaměstnance • vzor dohody mezi agenturou práce a uživatelem agenturního zaměstnance

Pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody

 • určování pracovní doby • rovnoměrná pracovní doba • nerovnoměrná pracovní doba • směnné provozy • konto pracovní doby • práce z domova – poznatky z praxe • novinky u pružného rozvržení pracovní doby od 30.7. • dny pracovního klidu • přestávky v práci • práce přesčas • práce v noci • pracovní pohotovost
 • dovolená z pohledu personalisty – plánování dovolené, čerpání dovolené, určení dovolené, přerušení dovolené krácení dovolené, náhradní doby a jejich započitatelnost pro nárok na dovolenou, dodatková dovolená a její čerpání, převod dovolené z roku do roku • doporučený vzor směrnice o postupech při plánování a následném čerpání dovolené – žádanky o dovolenou, žádost o převod nevyčerpané dovolené do následujícího roku, mateřská dovolená a dovolená • kdy lze dovolenou proplatit
 • jak řešit tzv. zástupy za zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené • smlouvy na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • překážky v práci • na straně zaměstnavatele – prostoj, jiné překážky a částečná nezaměstnanost – vazba na program ANTIVIRUS , praktické zkušenosti • důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance • Nařízení vlády 590/2006 Sb. • nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu • nemoc zaměstnance, karanténa, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné
 • náhrady škody v roce 2020 a 2021 • pracovní úrazy • evidence PÚ • odškodňování PÚ a nemocí z povolání – základní nejdůležitější informace v této oblasti • dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty • věci zaměstnavatele, vzory, tiskopisy, doporučené postupy • povinnosti personalistů

Odměňování zaměstnanců

 • zařazování zaměstnanců • mzda, plat • mzdový výměr • platový výměr • právní předpisy
 • nejnižší úroveň minimální zaručené mzdy • smluvní mzda • zaručená mzda • co není mzdou, platem • obsluha mzdy, platu
 • zákonné příplatky ke mzdě, platu • příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí • další možné příplatky k tarifnímu platu
 • nenárokové složky ke mzdě, platu • prémie, odměny • osobní příplatky • příplatek za odpolední směnu • odměna za pracovní pohotovost • náhrada mzdy, platu za práci přesčas a ve svátek
 • průměrný výdělek a jeho význam v pracovně právní oblasti a výpočtu podpory v nezaměstnanosti • srážky ze mzdy • postupy plátců příjmu povinného • součinnost zaměstnavatelů vůči exekutorům, insolvenčním správcům, soudům a dalším institucím

Zaměstnanecké benefity

 • rozvoj zaměstnanců • vzdělávání zaměstnanců ( prohlubování a zvyšování kvalifikace )
 • péče o zdraví zaměstnanců • nákup vitaminových prostředků, zajištění rehabilitace, masáže, atd.
 • příspěvky na rekreaci, sport, kulturu • příspěvky na penzijní připojištění, soukromé pojištění • životní a pracovní výročí
 • stravování zaměstnanců - stravenkový paušál, stravenky, stravné, další možnosti stravování • doprava zaměstnanců do zaměstnání atd.

diskuze • odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: začínající personalisty, personalisty s malou praxí a všechny, kteří se problematikou zabývají. Určeno pro omezený počet posluchačů. Prodloužená doba konání do 16.00 hodin.
Poznámka k ceně

Slané a sladké pochutiny,káva,čaj,nealko.

Kontaktní osoba

pí Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení




Organizátor