Detail kurzu

„Veřejné zakázky malého rozsahu“

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.

Popis kurzu

Cílem kurzu je upozornit na věci, ve kterých se nejčastěji chybuje a na co si dát pozor při zadávání veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení (ZPŘ), jako nejčastěji používaného druhu zadávacího řízení v režimu zákona a při zadávání zakázky podle pravidel stanovených metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (MPZ), kterými se řídí zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zakázek nepodléhajících režimu zákona uplatňovaných v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU.

Obsah kurzu

Účastníci budou seznámeni s problematickými aspekty při přípravě a průběhu zadávacího řízení ZPŘ a výběrového řízení MPZ, přičemž důraz bude kladen na základní oblasti důležité pro úspěšné zadání zakázky – zejm. vymezení předmětu zakázky, stanovení předpokládané hodnoty zakázky, volba režimu a druhu výběrového řízení, vymezení zadávacích podmínek zakázky, stanovení požadavků na kvalifikaci či vymezení způsobu hodnocení nabídek. Seminář se bude věnovat i podmínkám možných změn závazků ze smlouvy na plnění zakázky. Jako součást semináře bude představen způsob uplatňování zásad 3E – efektivního, účelného a hospodárného vynakládání veřejných prostředků na zadávání zakázek v zakázkách uplatňovaných v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. V celém průběhu semináře budou prezentovány příklady dobré a špatné praxe a bude poskytnut dostatečný prostor pro dotazy účastníků.

Osnova kurzu:

 • Úvod – pojetí ZPŘ a MPZ
 • Vymezení předmětu zakázky
 • Předpokládaná hodnota zakázky
 • Zadávací podmínky zakázky
 • Lhůta pro podání nabídek
 • Kvalifikační předpoklady a posouzení kvalifikace
 • Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek
 • Režim a druh výběrového řízení MPZ
 • Průběh zadávacího řízení ZPŘ / výběrového řízení MPZ
 • Mimořádně nízká nabídková cena
 • Uzavření smlouvy na zakázku
 • Změna závazku ze smlouvy na zakázku
 • Dotazy účastníků, závěr

Cílová skupina

„Každodenní“ zadavatelé VZMR mimo režim zákona s přesahem do zadávání VZ ve ZPŘ podle zákona.
Certifikát Osvědčení o absolvování, číslo akreditace: AK/PV-529/2018 Poznámka k ceně

prezenční cena, kurz je možné absolvovat také v online verzi s 10% slevou

Hodnocení
Organizátor