Detail kurzu

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR - z pohledu pracovního a imigračního práva ve světle přijatých a dále připravovaných změn

Studio W s.r.o.

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Obsah kurzu

 Určeno pro personalisty, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.

 Cíl:

  • Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států

  • Seznámení s nejdůležitějšími změnami, především se zavedením povinných adaptačně integračních kurzů od 1. 1. 2021 a přehledem aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ve vztahu k cizinecké problematice (uzavření hranic a zastupitelských úřadů ČR v zahraničí)

  •  Upozornění na novelu zákona o pobytu cizinců účinnou od 2. 8. 2021 týkající se občanů EU a jejich rodinných příslušníků v návaznosti na adaptaci nařízení EU 2019/1157 ohledně pobytů pro občany EU a jejich rodinných příslušníků, změny reagující na tzv. brexit a s ním související uzavřenou výstupovou dohodu a změny v oblasti zdravotního pojištění cizinců (monopol Pojišťovny VZP a.s.)
  • Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů, alternativních pobytových oprávněních pro specifické skupiny cizinců, účastníci budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům a informováni o aktuálních změnách v této oblasti

Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).

Obsah:

  • Úvod do problematiky – v rámci úvodu budou představeny jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území České republiky, účastníci budou informováni o změnách, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců účinná od 2. 8. 2021 ve vztahu k občanům EU a jejich rodinným příslušníkům a občanům VB v souvislosti s tzv. Brexitem a zdravotního pojištění cizinců. Pozornost bude věnována i aktuálním epidemickým opatřením MZ ČR a jejich souvislosti s cizineckou problematikou.

  • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků – v rámci této části budou účastníci seznámeni se zvláštním postavením občanů EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území ČR, podrobněji bude rozebrána definice rodinného příslušníka občana EU a jejich rozdělení po novele do dvou skupin s odlišnými právy, povinnosti vůči státním úřadům, včetně možnosti těchto občanů žádat o pobytové povolení

  • Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států – hlavní část bude věnována specifikům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států, konkrétně postupu při vyřizování zaměstnaneckých karet a zvláštním právům z nich vyplývajících, včetně postupu při jejich prodlužování a informování Ministerstva vnitra ČR ohledně změny zaměstnavatele, místa a druhu práce, účastníci budou upozorněni na případy, kdy je nutné i nadále vyřizovat povolení k zaměstnání, a na rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou včetně výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u některých skupin cizinců, účastníci budou upozorněni na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení

  • Výjimky a zvláštní povolení – tato část bude věnována podmínkám žádostí o mimořádné pracovní vízum, modrou kartu, kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance, o povolení pro sezónní zaměstnance, proceduře vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům usnadňujícím řízení ve specifických případech (např. Kvalifikovaný zaměstnanec atd.)

  • Závěr a diskuzeposledním bodem semináře je diskuze s účastníky související s přednášenou problematikou, tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře

Cílová skupina

Pracovní právo
Poznámka k ceně

2 700 Kč (s DPH 3 267 Kč) v ceně studijní materiály

Hodnocení
Organizátor